Författararkiv: administrator

Information till alla medlemmar i NVFEF om pågående upphandling av KO

Vid senaste stämman diskuterades möjligheten att förbättra villkoren för de tjänster som erbjuds i vårt nät.

Vårt 5-åriga avtal med nuvarande kommunikationsoperatören (KO) Telia går ut den 25 mars 2018.
Under de år som varit har samarbetet med Telia som KO fungerat mycket bra. Om inget görs
fortlöper avtalet med ett år i taget med gällande villkor. Det är samtidigt, som vi ser det, vår uppgift att eftersträva så goda villkor som möjligt för fortsättningen. Styrelsen har därför sagt upp avtalet för omförhandling och ett ställningstagande för fortsättningen kommer att krävas senast i slutet av januari.

Inom Paraplyföreningen, där vi är medlemmar och som omfattar flera fiberföreningar i Falköpings kommun, finns några som också står inför avtalsförnyelse inom närmaste året. Tillsammans med Fiber Östra Falbygden, Åslebygdens bredband, Börstig Brismene Bredbandsförening och Norra Mösseberg VA/fiber går vi nu ut med en upphandling av KO. Föreningarna har i dagsläget tillsammans mer än 1 000 medlemmar och bör på så vis få en god förhandlingsposition. De olika föreningarna har något olika lösningar när det gäller KO i dagsläget och nätstrukturen skiljer sig också åt. En del av föreningarna äger sina noder, vilket vi inte gör.

De krav som ställs på den som lämnar anbud är att det fortsatt skall finnas ett brett utbud inom
ramen för Öppen fiber. En viss förändring av tjänsteutbudet kan eventuellt uppstå. De övriga
föreningarna har så kallade ”triple play- lösningar” med ett paket av TV, bredband och telefoni för de medlemmar som vill ha alla tjänsterna samlade. Dessa lösningar är mycket prisvärda. Då vi startade vår verksamhet krävde Telia och även övriga aktörer ett 100-%-igt medlemskap för att erbjuda sådana lösningar. Idag finns inte det kravet. Däremot kräver KO att föreningarna sköter fakturering till medlemmarna. Ett sådant förfarande innebär merarbete för föreningen eller kan lösas via externa tjänster.

Vår bedömning är att de villkor som kommer att erbjudas blir attraktiva för våra medlemmar.
Förhoppningsvis kommer kostnaderna för tjänsterna att bli mindre för dem som har alla tjänsterna.
För de medlemmar som har valt att enbart utnyttja bredbandstjänsten eller bredband och telefoni kommer fortsatt detta var möjligt.

Ett byte av KO kan innebära att den tillträdande måste installera ny utrustning i såväl noder som ute hos abonnenter. Förhoppningsvis skall detta kunna ske med minsta möjliga besvär för den enskilde medlemmen, vilket påtalas i upphandlingen.

Synpunkter, önskemål och frågor kring detta är välkomna.

Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Plats: Missionskyrkan i Vilske Kleva
Tid: Tisdag den 11 april 2017 kl. 19.00

Dagordning, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
samt stadgeändringsförslag har skickats via brev till alla medlemmar.

Orsaken till stadgeändring är i huvudsak att det kom en ny lag om ekonomiska föreningar den 1 juli 2016 som våra stadgar måste
anpassas till. En av förändringarna som finns i lagen är att en stadgeändring inte längre kräver två på varandra följande möten
utan med tillräcklig majoritet genomförs vid ett möte.

Tänk på att fullmakt krävs om annan än den
som är registrerad som medlem vill delta och rösta.

* * *

Föreningen bjuder på kaffe.
Alla medlemmar är välkomna!

Funderar ni på att ansluta er?

Just nu får föreningen mycket förfrågningar om nya anslutningar. Är ni inte med men har funderingar? Nu är i så fall ett bra läge – Ju fler som ansluter sig desto lägre kostnad genom samförläggning av fiberslang och delning av startkostnader hos entreprenörer.

Hör av er till er närmsta representant i styrelsen om ni är intresserade!

Karta

Ny sammansättning av styrelse

I tisdags hölls föreningens årsstämma, förhållandevis god uppslutning trots det vackra vädret; totalt hade 24 medlemmar tagit sig till Missionskyrkan i Vilske Kleva.

Det blev en del förändringar i styrelsen: Oskar Snöberg och Stig Säll invaldes som ordinarie ledamöter och Ewa Hansson som suppleant.  Avgick gjorde styrelseledamöterna Jan-Olof Falk, Camilla Svensson och Torbjörn Gunberg  samt suppleanterna Berit Pettersson och Christina Johansson Hallgren.

Kontaktsidan är uppdaterad med nya uppgifter.