Information om våra avgifter

En ekonomisk förening är en företagsform som ägs av sina medlemmar.
Insatsbeloppet är det belopp som medlemmen går in med som delägare i den Ekonomiska
Föreningen. I vårt fall är detta belopp 17200 kr.
Dessa pengar har gått till finansieringen av fibernätet.
Då fastigheten byter ägare är det viktigt att även andelen i den Ekonomiska Föreningen flyttas över på den nya ägaren. Om detta inte görs kommer den gamla ägaren att stå kvar som andelsägare och därmed få framtida fakturor för nätavgifter mm. Den nya ägaren måste också vara medlem i Föreningen vilket sker genom att medlemskap söks i Föreningen. Blanketter för Överlåtelse och Medlemsansökan finns på hemsidan under fliken Dokument.

Medlemsavgift, f.n. 100 kr, betalas årligen av alla medlemmar i föreningen och skall bl.a. finansiera förvaltningskostnader (styrelse & årsstämma).

Anslutningsavgiften är en engångskostnad och skall finansiera kostnaden för anslutning/inkoppling av respektive medlems fastighet till föreningen nät. För att detta ska bli så rättvist som möjligt beslutades att denna avgift skall uppgå till 1600 kr plus moms för alla anslutna oavsett den verkliga kostnaden. Denna summa gäller dock endast för de medlemmar som är med redan från början.
Senare tillkommande medlemmar får sin anslutningsavgift bestämd individuellt beroende på den faktiska kostnaden.

Nätavgift, f.n. 37,50 kr inkl moms (30 kr exkl moms) per månad, skall täcka föreningens årliga driftskostnader, underhåll, administration och avskrivningar av nätet. (Föreningens ordinarie verksamhet och tjänst till medlemmarna, dvs att löpande ta betalt för att medlemmarna använder nätet)

När föreningen startade projektet valde vi att momsregistrera föreningen, detta för att kunna få
återbetalning på all den moms som vi betalat för fiberbygget.
Detta gjorde att vi kunde sänka medlemmarnas insatsbelopp. Skatteverket godkänner dock ingen momsregistrering om man inte också kommer att ha en momspliktig verksamhet i framtiden. Därför är både anslutningsavgiften och nätavgiften momsbelagd.

Nätavgiften skall nu i början ge föreningen ett rörelsekapital, en ”kassa” för oförutsedda händelser.
När allting sedan är klart kommer föreningen inte att ha några större poster som skall betalas och därmed kommer vi inte att behöva ta in lika mycket pengar som vi gör nu i början.
Nätavgiften kommer troligen att vara kvar som den är idag, dock kommer den årliga årsstämman att kunna besluta om återbetalning av viss del av insatsbeloppet, så att det slutliga beloppet som skall inbetalas varje år kommer att bli betydligt lägre.