Viktigt vid överlåtelse av fastighet

Förr eller senare kommer en ansluten fastighet att byta ägare och då är det viktigt att man redan från början klargör vad som gäller med byanät, fiberanslutning och ägarandel i Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening. Om mäklare anlitas är det viktigt att redan från början informera denne om saken så att det finns med i planeringen.

Byanätet är en egen anläggning som en enskild fastighetsägare inte kan ändra på. Det går till exempel inte att flytta på en kanalisation.

Viktigt är även att det klargörs både för säljare och köpare att en ny ägare också tar över medlemskap och ägarandel i den Ekonomiska Föreningen. Det är även viktigt att det anges när övertagandet sker så att det inte råder någon tvekan om vem som ska betala eventuella avgifter vid ett visst tillfälle eller få eventuell återbäring.

I paragraf 10 i våra stadgar samt paragraf 16 i vårt anslutningsavtal framgår att en medlem kan överlåta sin andel i Föreningen till annan person genom försäljning, bodelning, arv, gåva eller testamente i samband med fastighetsöverlåtelse. Medlemskapet upphör då och medlemmen förbinder sig då också att sätta den nye ägaren till fastigheten i sitt ställe när det gäller rättigheter och skyldigheter i anslutningsavtalet. Den som förvärvat fastigheten och därmed även andelen i den Ekonomiska Föreningen SKALL också söka medlemskap i föreningen.

Vid en fastighetsöverlåtelse skall därför, förutom köpeavtal för fastigheten, även upprättas ett överlåtelseavtal för andelsrätten i den Ekonomiska Föreningen.

Vi har tagit fram en mall till ett överlåtelseavtal som kan användas av våra medlemmar vid överlåtelse. Fyll i uppgifter om säljare, köpare, aktuell fastighet, överenskommet pris för andelen, datum för överlåtelse samt underteckna avtalet. En kopia av detta avtal lämnas sedan till föreningen tillsammans med en ifylld medlemsansökan från den nye ägaren.

Sker överlåtelsen genom bodelning, arv, gåva eller testamente, kan ovan nämnda överlåtelseavtal användas som intyg till föreningen om att överlåtelse skett. Hoppa då över uppgiften om överenskommet pris och markera i stället rutan på avtalet att andelen överlåtits genom bodelning, arv etc. En kopia lämnas sedan till föreningen tillsammans med en ifylld medlemsansökan från den nye ägaren.

(Skattepliktig vinst eller avdragsgill förlust kan uppstå beroende på vilket pris som betalas för andelsrätten. Anskaffningsvärdet för andelen beräknas utifrån aktuellt inbetalt insatsbelopp vid överlåtelsen eller, om andelsrätten är inköpt vid förvärv av fastighet, priset enligt ovan nämnda överlåtelseavtal.)

Om ni har frågor är Ni välkomna att ta kontakt med någon av föreningens kontaktpersoner.

Överlåtelseavtal