Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Plats: Missionskyrkan i Vilske Kleva
Tid: Tisdag den 11 april 2017 kl. 19.00

Dagordning, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
samt stadgeändringsförslag har skickats via brev till alla medlemmar.

Orsaken till stadgeändring är i huvudsak att det kom en ny lag om ekonomiska föreningar den 1 juli 2016 som våra stadgar måste
anpassas till. En av förändringarna som finns i lagen är att en stadgeändring inte längre kräver två på varandra följande möten
utan med tillräcklig majoritet genomförs vid ett möte.

Tänk på att fullmakt krävs om annan än den
som är registrerad som medlem vill delta och rösta.

* * *

Föreningen bjuder på kaffe.
Alla medlemmar är välkomna!