Information till alla medlemmar i NVFEF om pågående upphandling av KO

Vid senaste stämman diskuterades möjligheten att förbättra villkoren för de tjänster som erbjuds i vårt nät.

Vårt 5-åriga avtal med nuvarande kommunikationsoperatören (KO) Telia går ut den 25 mars 2018.
Under de år som varit har samarbetet med Telia som KO fungerat mycket bra. Om inget görs
fortlöper avtalet med ett år i taget med gällande villkor. Det är samtidigt, som vi ser det, vår uppgift att eftersträva så goda villkor som möjligt för fortsättningen. Styrelsen har därför sagt upp avtalet för omförhandling och ett ställningstagande för fortsättningen kommer att krävas senast i slutet av januari.

Inom Paraplyföreningen, där vi är medlemmar och som omfattar flera fiberföreningar i Falköpings kommun, finns några som också står inför avtalsförnyelse inom närmaste året. Tillsammans med Fiber Östra Falbygden, Åslebygdens bredband, Börstig Brismene Bredbandsförening och Norra Mösseberg VA/fiber går vi nu ut med en upphandling av KO. Föreningarna har i dagsläget tillsammans mer än 1 000 medlemmar och bör på så vis få en god förhandlingsposition. De olika föreningarna har något olika lösningar när det gäller KO i dagsläget och nätstrukturen skiljer sig också åt. En del av föreningarna äger sina noder, vilket vi inte gör.

De krav som ställs på den som lämnar anbud är att det fortsatt skall finnas ett brett utbud inom
ramen för Öppen fiber. En viss förändring av tjänsteutbudet kan eventuellt uppstå. De övriga
föreningarna har så kallade ”triple play- lösningar” med ett paket av TV, bredband och telefoni för de medlemmar som vill ha alla tjänsterna samlade. Dessa lösningar är mycket prisvärda. Då vi startade vår verksamhet krävde Telia och även övriga aktörer ett 100-%-igt medlemskap för att erbjuda sådana lösningar. Idag finns inte det kravet. Däremot kräver KO att föreningarna sköter fakturering till medlemmarna. Ett sådant förfarande innebär merarbete för föreningen eller kan lösas via externa tjänster.

Vår bedömning är att de villkor som kommer att erbjudas blir attraktiva för våra medlemmar.
Förhoppningsvis kommer kostnaderna för tjänsterna att bli mindre för dem som har alla tjänsterna.
För de medlemmar som har valt att enbart utnyttja bredbandstjänsten eller bredband och telefoni kommer fortsatt detta var möjligt.

Ett byte av KO kan innebära att den tillträdande måste installera ny utrustning i såväl noder som ute hos abonnenter. Förhoppningsvis skall detta kunna ske med minsta möjliga besvär för den enskilde medlemmen, vilket påtalas i upphandlingen.

Synpunkter, önskemål och frågor kring detta är välkomna.

Styrelsen